Резултати

Резултати

Интелектуален резултат 1: Ръководство за младежи относно осведоменост за уврежданията и комуникация с младежи с увреждания
Ръководител: Национална асоциация на работещите с хора с увреждания (България)

Описание: Резултатът ще очертае значението на изграждането на кампанията за информиране и осведоменост за уврежданията, като се има предвид специфичното положение на обществото в страните партньори. Чрез това ръководство младежи ще могат да следват предложения план за действие за организирането на кампания за насърчаване на осведомеността по отношение на уврежданията, както и ще предостави насоки за провеждане на такива кампании.

Това ръководство ще бъде обогатявано по време на целия проект, като се използва подход на събиране на обратна връзка от фокусни групи от членовете на националния консултативен съвет и реално пилотиране с целевите групи на проекта.

Четирите основни раздела на ръководството ще включват:
Раздел I: Комуникацията като ключов фактор за информираността на младите хора по отношение на уврежданията и специалните нужди на младите хора с увреждания
Раздел II: Приемане от обществото: социални и етични въпроси, които младежите трябва да обмислят
Раздел III: Организиране на кампаниите – планиране, ресурси и дейности
Раздел IV: Събиране на обратна връзка и измерване на въздействието на осъществените кампании

изтеглете PDF

изтеглете PPT


Интелектуален резултат 2: Наръчник “AБВ за приобщаваща комуникация с моите връстници с увреждания”
Ръководител: ФениксКМ (Белгия)

Описание: Осведомеността за уврежданията означава да се образоват хората по отношение на спецификата на уврежданията и да се предоставят на хората знанията, необходими за коопериране с лица с увреждания. Вече не е достатъчно просто да се знае, че дискриминацията на хората с увреждания е незаконна. Младите хора със скрити увреждания често не се чувстват като членове на общността на хората с увреждания, тъй като не се считат за “достатъчно инвалиди”, за да се включат в групата. Младите хора със скрити увреждания не са напълно приети като хора без увреждания и не са признати за “истински” увредени.

Наръчникът ще се занимае с всички основни групи с увреждания, както и с много редки, но все още тежки групи от увреждания, при които се засяга комуникацията (например ревматоиден артрит). Повечето хора имат ограничен или никакъв опит да работят или да са в контакт с хора с увреждания. Вярата и отношението им към уврежданията може да са били формирани от отрицателни възприятия или неправилни предположения.

Предварителна структура на ръководните глави:
Глава I: Общи съвети за комуникация с хората с увреждания
Глава II: Общуване с хора с физически увреждания
Глава III: Общуване с хора с увредено зрение
Глава IV: Общуване с хора с увреден слух

изтеглете на PDF файл

Изтегляне на текстови файл


Интелектуален резултат 3: Интегрирана комуникационна платформа за комункация между младежи-връстници
Ръководител: Виенска асоциация на доброволците в областта на образованието (Австрия)

Описание: Това е портал за всеки, които има интерес да подобри комуникационните си умения и процеси, със специално внимание към младежката общност. Порталът има за цел да насърчи приобщаването и достъпността на общуване и коопериране. В този център потребителят ще намери полезни ресурси, казуси и блогове от отделни лица и организации по отношение на приобщаваща комуникация.

Концепцията за приобщаваща комуникация е проста: направете всичко по-лесно достъпно, лесно разбираемо и посланието ви ще продължи. Този портал ще предостави също така инструменти и насоки за това как да се осигури достъп до информация и обучения за младежи.

HUB връзка