Комуникацията с хора с увреждания може да бъде подобрена чрез добро сътрудничество между младежи-връстници. Младежите (връстниците), както със и без увреждания, могат да споделят опит и да се учат един от друг. Това ще направи младите хора с увреждания по-активни и по този начин ще улесни участието им в обществото, което ще им даде възможност да се чувстват активни граждани.

Подкрепата между връстници, подкрепена от нашия проект, засяга реалния и основен аспект на приобщаването на младите хора с увреждания: да им се даде гласност, както и да могат да взаимодействат с другите членове на обществото. Обучените младежи ще пренесе тази компетентност извън детството и юношеството в живота им по-късно като възрастни, застъпвайки я и оказвайки влияние върху другите, за да се научат как да взаимодействат с връстници с увреждания от всички възрасти.

Онлайн порталът за подкрепа на общуването между връстници е насочен към всеки, който има интерес да подобри и развие комуникационните си умения.Той е специално изграден за младежката общност. Неговата роля ще бъде като център за насърчаване на приобщаването и достъпността. Нашата концепция за приобщаваща информация е да направим всичко по-лесно достъпно и лесно разбираемо.